20 جرام مكسرات او 15 لوز او سوداني او كاجو او بندق او فسدق او 7 عين جمل