20 جرام مكسرات او 15 لوز او سوداني او بندق او فندق او 7 عين جمل