1جزر او 2خيار او 1كوب خس + 10 جرام مكسرات او 8 لوز او سوداني او 4 عين جمل