مكسرات

15 حبه لوز او سوداني او 7 عين جمل او 20 جرام مكسرات اي نوع + خيار او كوب خس + 1 ثمره فاكهه ماسبق